ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಓರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋಲಜಿ

 

                                           

                                     ಬೊದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ 

ಇ-ಮೇಲ್

 1

ಡಾ: ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ.ಆರ್

 

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಬಿಡಿಎಸ್, ಎಮ್ ಡಿ ಎಸ್

drkrvijayalakshmi@

yahoo.co.in

2

ಡಾ: ಸುಮನ್ ಬಿ 

 

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಬಿಡಿಎಸ್, ಎಮ್ ಡಿ ಎಸ್

drsumanag99@yahoo.com

3

 

ಡಾ: ಜೀವಿತ  ಎಮ್

 

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಬಿಡಿಎಸ್, ಎಮ್ ಡಿ ಎಸ್

drjeevithamurgesh@gmail. com

4

ಡಾ: ಕಾವ್ಯ ಬಿ.ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಬಿಡಿಎಸ್, ಎಮ್ ಡಿ ಎಸ್

drkavya.gdc@gmail.com

 

                                     ಸೇವೆಗಳು

  ಒರಲ್ ಮೆಡಿಷಿನ್
ಕೋಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೆಸರು ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ರಿಯಾಯಿತಿ
102 E.O.X –ray (O.P.G) 100 50
102A O.P.G. Film 50 50
103 Cephalogram 60 30
104 E.O.X – ray P.A View 60 30
105 Hand wrist X-ray 60 30
106 I.O.X –ray Occlusal 30 15
107 I.O.X –ray periapical 25 15
108 Lateral oblique view 50 25
109 C.B.C.T 500 250

 

                                   ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 1. Third BDS students and Final year BDS students are trained regularly as per RGUHS BDS curriculum by a teaching programme encompassing didactic lectures, clinical case discussions, demonstrations and periodic assessments.
 2. Interns gain experience to work independently in Oral Medicine and Radiology and achieve complete and comprehensive training in diagnosis of oral and systemic diseases, medical management of medically complex patients, chair side investigations and emergency care of patients.
 3. Post graduate students are extensively trained to achieve expertise in the field of Oral Medicine and Maxillofacial Radiology by following RGUHS prescribed curriculum for MDS by way of seminars, journal clubs, case presentations, clinical case discussions, chair side investigations, biopsy and emergency care of patients, and age estimation. They are also trained to observe, assist and perform diagnosis and medical management of oral and systemic diseases and unusual rare cases, medically compromised patients, institutionalized patients; independently perform and interpret intraoral and extraoral radiography, OPG, CBCT and sialography.
 4. Interactions with various departments in Victoria Hospital, BMCRI; KIDWAI; NIMHANS;IGICH; CGHS and so on facilitates comprehensive exposure of students for efficient management of patients.

Pre conference PG Convention interactive workshop on "Rare Cases in  Oral Medicine" was conducted in August 2019.

 

                               Publications By Department Faculty

 1. VIJAYLAKSHMI K R

 

 • A study on Evaluation of efficacy of bethanechol in the management of chemoradiation-induced xerostomia in oral cancer patients. Journal of Indian academy of oral medicine and radiology.2017
 • Porphyria cutaneatarda - A case report. journal of Medicine, Radiology, Pathology & Surgery .2017
 • Spindle cell embryonal rhabdomyosarcoma mimicking innocuous lesion – A case report.Journal of Medicine, Radiology, Pathology & Surgery. 2017
 • A study on oral manifestations and oral candida carriage in female sex workers- a cross sectional study. European journal of pharmaceutical and medical research.2017
 • Fractal dimension analysis in digital periapical radiographs: A diagnostic indicator of osteoporosis in post-menopausal women. Journal of Indian academy of oral medicine and radiology.2017
 • Assessment of psychological health profile in patients with temporomandibular disorders. International journal of biomedical research.2017
 • Immunohistochemical detection of EBV in leukoplakia, international journal of advanced research.2017
 • Congenital insensitivity to pain: Case report of a rare entity, Indian journal of pediatric dermatology. 2017
 • Systemic antioxidants in management of oral sub mucous fibrosis: A systematic review of randomized control trials and meta-analysis. Int. J. Adv. Res.5(1), 1466-1479 2017
 • Plasma cell granuloma of lower lip: A rare case entity. International Journal of Biomedical and Advance Research. 2016 Aug 30;7(8):409-12.
 • Dental optical coherence Tomography: An update. Indian Dentist Research & Review    Issue Nov  2016
 • Chondrosarcoma of ramus and coronoid process- A rare entity. International journal of current research Vol 8 issue 11 Nov 2016
 • Assessment of radio densities of hard tissues of teeth with fractionated cobalt-60 radiotherapy. International journal of recent scientific research. Vol. 7, Issue, 6, pp. 11733-11736, June, 2016.
 • Pleomorphic Adenoma of hard palate- A Case report. International journal of current medical and pharmaceutical research. Vol. 2, Issue, 7, pp.426-429, July, 2016
 • Intramuscular vascular malformation of masseter muscle -A rare entity. Scholar’s journal of Dental Sciences2016; 3(7): 194-198
 • Lipoma: A rarity in the oral cavity: A Case report. Journal of Oral Medicine Oral surgery Oral pathology and Oral radiology. 2016; 2(2): 87-89.
 • GorlinGoltz syndrome - A rare case report. International Journal of Dental Sciences & Research. vol 42 2015
 • Phonophoresis in temporomandibular joint disorders: A clinical trial. J AdvClin Res Insights 2015; 2:259-264.
 • Phenytoin, folic acid and gingival enlargement: Breaking myths. ContempClin Dent 2014; 5:59‐66
 • Effectiveness of Electro Physical Modalities in the Management of Temporomandibular Joint Disorders: A Systematic Review. IJSS Case Reports & Reviews - July 2014, Vol 1, Issue 2.
 • Diagnosis and Clinico-Radiological Presentation in an Aggressive Maxillary Brown Tumour. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2014 May, Vol-8(5): ZD13-ZD15
 • EncephalotrigeminalHemangiomatosis: Two Case Reports. IMSCR. Volume 2,issue' 10, 2014
 • A case report on Juvenile Ossifying fibroma of the mandible. Journal of Indian Academy of Oral Medicine & Radiology. 2014
 • Psychatric morbidity in Oral Lichen Planus: A Preliminary Study. Journal of Indian Academy of Oral Medicine & Radiology., J an-Mar 2014,, V0126 , Issue 1.
 • Texture analysis of CT images in the characterization of oral cancers involving buccal mucosa. Dentomaxillofacial Radiology. 2014 Jan 28
 • A Comparative Study on Diagnostic Accuracy of Colour Coded Digital Images, Direct Digital Images and Conventional Radiographs for Periapical Lesions – An In Vitro Study. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2014 Nov, Vol-8 (11): ZC55-ZC59
 • Clinical, radiographic and histologic presentation of fibrodentinosarcoma..Quintessence International. Volume 45. Number 2. February 2014.
 • Low Intensity Laser Therapy in Disc Derangement Disorders of Temporomandibular Joint: A Review Article. J. Odontostomat., 2013.
 • A study on gingival enlargement and folic acid levels in phenytoin-treated epileptic patients: Testing hypotheses.
 • A Benign Tumour Masquerading Malignant Behaviour. International Journal of Oral & Maxillofacial   Pathology.2012:3(l) 255—59. 
 • Serum folic acid levels in epilepsy patients before and after phenytoin therapy. Neurology Asia 2012:17(3):205-208.
 • A Study on Gingival Enlargement and Serum Folic Acid Levels in Epileptic Patients on Phenytoin Therapy. International Journal of Basic Medical Sciences and Pharmacy. Vol. 2, No. 1, June 2012, ISSN: 2049-4963.
 • Serum total protein, albumin and advanced oxidation protein products (AOPP) - implications in oral squamous cell carcinoma. J pathol 2012; 34(1): 47-52. 
 • Peripheral ivory osteoma of the mandible in a young female patient. Journal of Investigative and Clinical Dentistry (2012), 3, 148–151
 • Oculodentodigital dysplasia - An interesting case. Mubeen K, Vijyalakshmi KR, Ohri N Arch Oral Sci Res 2011;1:26-9
 • Benign pleomorphic adenoma of minor salivary gland of palate.Journal of Dentistry and Oral Hygiene Vol. 3(6), pp. 82-88, June 2011
 • Oral pyogenic granuloma with mandible involvement: An unusual presentation. Journal of Dentistry and Oral Hygiene Vol. 3(1), pp.6- 9, January 2011
 • Serum albumin- implications in oral squamous cell carcinoma academic journal of cancer research. 2011: 4 (2): 56-60.
 • Radiation - induced Spindle cell sarcoma: A rare case report. Indian J Dent Res, 20(3), 2009.

Contributed for 'DIAGNOSTIC ORAL MEDICINE' textbook chapter-odontogenic tumors

2. SUMAN B

 

 • Serum total protein, albumin and advanced oxidation protein products (AOPP)--implications in oral squamous cell carcinoma. Malaysia J Pathol. 2012
 • Phenytoin, folic acid and gingival enlargement: Breaking myths.Contemp Clin Dent. 2014
 • Granulomatous cheilitis of the upper lip in a child.; International Journal of Biomedical and Advanced Research 2016
 • Acute Myelomonocytic Leukemia with Gingival Enlargement: A Case Report. International Journal of Oral & Maxillofacial Pathology. 2014
 • Oral screening of patients with habits of tobacco and alcohol abuse : a cross sectional study. Indian Dentist Research and Review. 2016

.

 • Porphyria cutanea tarda - A case report journal of Medicine, Radiology, Pathology & Surgery .2017
 • Spindle cell embryonal rhabdomyosarcoma mimicking innocuous lesion – A case report.Journal of Medicine, Radiology, Pathology & Surgery. 2017
 • Extensive orofacial arteriovenous malformation with osteosclerosis of facial bones:A rare case report.Journal of Pearldent.2018
 • Spindle cell sarcoma of maxillary sinus-An eminently aggresive lesion.Journal of Pearldent.2019  
 • Contributed for 'DIAGNOSTIC ORAL MEDICINE' textbook chapter-non-odontogenic tumors

 3. Dr JEEVITHA M

 

 • Fabrication of ocular prosthesis using preformed acrylic shells– a clinical report;International Journal Of Scientific Research:Feb 2018
 • Burning mouth syndrome –a review; J Res Adv Dent 2014; 3:2:90-95
 • “Stamps” smart therapy against streptococcus Mutans: review article;International Journal of Oral Health Dentistry, April-June, 2015;1(2):81-84.
 • Smaller teeth correction with lasers for aesthetic reason: A case report; International Journal of Oral Health Dentistry; October-December 2017;3(4):220-222
 • Obstructive Sleep Apnea in Children: Exploring the Role of Dentists in Diagnosis and Treatment;International Journal of Dental Sciences and Research, 2014, Vol. 2, No. 6B, 12-16
 • Effect of yogurt and pH equivalent lemon juice on salivary flow rate in healthy

volunteers — An experimental crossover study; Interventional Medicine & Applied Science, Vol. 7 (4), pp. 147–151 (2015).

  4. Dr KAVYA B T

 

 • Intramuscular Vascular Malformation of Masseter Muscle–A Rare Entity; Sch. J. Dent. Sci., Vol-3, Iss-7 (July, 2016), pp-194-198
 • Clinicopathological Parameters and its Correlation with Recurrence, Distant Metastasis and Death Rate in Oral Cancer a Retrospective Study; Saudi J. Oral. Dent. Res., Vol-2, Iss-12 (Dec, 2017): 296-302

 

                             Achievements

Sl  No

                         Research Project

         Name of faculty

1

Creating data base on dental age assessment for southern India population in collaboration with Kings College, London

Dr.Vijaylakshmi K R

2

Awareness about the role of oral medicine and radiology among medical practitioners of Bangalore city- A questionnaire based survey

Dr.Jeevitha M(Principal investigator)

Dr.Vijaylakshmi K R(co-investigator)

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-04-2022 01:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ದಂತ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080